นครพนม | รู้จักกับนครพนม | ข่าวนครพนม | สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม | ประเพณีและวัฒนธรรมนครพนม | อัลบั้มภาพนครพนม | แผนที่นครพนม | เว็บบอร์ดนครพนม |
User :
Password :
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข่าวนครพนม

จังหวัดนครพนม

สถานที่ท่องเที่ยวนครพนม

ประเพณีและวัฒนธรรม

อำเภอต่าง ๆ ของนครพนม

ชนเผ่าในนครพนม

บุคคลสำคัญของนครพนม

อัลบั้มภาพนครพนม

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

โรงแรมที่พักและร้านอาหาร

สถานีวิทยุในนครพนม

ภูมิปัญญาชาวนครพนม

สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3

พระธาตุประจำปีเกิด

พระธาตุประจำวันเกิด

Nakhon Phanom

เล่นเกมส์ฟรี

วีดีโอ เพลง ออนไลน์

ผู้สนับสนุน

เกี่ยวกับเว็บไซต์

Sponsor Links
หมวด » หน่วยงานและองค์กรต่างๆ » สถาบันการศึกษา


วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

      วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้จัดตั้งขึ้นตามความประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีพระธรรมปริยัติมุนี อธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึ่งในขณะนั้น (พ.ศ.2538) ดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย เป็นผู้นำและผลักดันในเรื่องนี้ ด้วยอาศัยความเมตตาที่ประ สงค์จะให้พระภิกษุสามเณรในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครพนม มุกดาหาร สกลนคร และจังหวัดใกล้เคียงได้ มีโอกาสศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ที่ไม่ขัดต่อสมณวิสัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยในระยะเริ่มแรก เป็นการขยายห้องเรียนคณะครุศาสตร์ วิชาเอกการสอนสังคมศึกษามาจากวิทยาเขตหนองคาย โดยใช้ชื่อว่า "มหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตหนองคาย ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร" ตามมติที่ประชุม สภาวิชาการครั้งที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2539

การปรับเปลี่ยนสถานภาพ

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสม ควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของรัฐสภา ซึ่งเรียกว่าพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 ซึ่งกำหนดให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคล ในการกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 จากการที่สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2541 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน2541 ได้ประชุมเรื่องการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่ประชุมก็ได้มีมติปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานใหม่ จึงทำให้ศูนย์การศึกษาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารมีสถานะเป็น วิทยาลัยสงฆ์นครพนม สถานที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์นครพนมแต่เดิมนั้นอยู่ที่อาคารเทพรัตน์ชั้น 3 แต่เนื่องจากสถานที่คับแคบขยับขยายได้ยาก กอปรกับนิสิตเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ด้วยเหตุนี้เมื่อวันพระธาตุพนม วรมหาวิหารได้อาคารหอสมุดซึ่งเป็นอาคารสูงสองชั้นกว้าง 16 เมตร ยาว 44 เมตรซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัดเสร็จในปี 2542 ทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารก็ได้อนุญาตให้วิทยา ลัยสงฆ์นครพนมย้ายไปอยู่ที่อาคารหอสมุดนั้นชั่วคราว และในปี 2542 ทางวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารก็ได้สร้างอาคารขึ้น อีกหนึ่งหลังเพื่อเป็นอาคารเรียนถาวรของวิทยาลัยสงฆ์นครพนม ซึ่งเป็นอาคารสูง3 ชั้น กว้าง 16 เมตร ยาว 52 เมตร ใช้งบ ประมาณในการก่อสร้างประมาณ 12 ล้านบาท และแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2543 

เว็บไซต์ http://nkp.mcu.ac.th

เขียนเมื่อ : 22 ส.ค. 2553,15:54   เข้าชม : 4724 ครั้ง

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ » สถาบันการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดนครพนม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2539 ภายใต้การบริหารงานของ อธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข ที่ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1 นครพนม โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ในพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 12 ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารได้จัดตั้งขึ้นตามความประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีพระธรรมปริยัติมุนี อธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ซึ่งในขณะนั้น (พ.ศ.2538)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนมตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก
แสดงความคิดเห็น เรื่อง : วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
 
รับทำเว็บ


Copyright 2010, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537